اطلاعات بازرگانی

تعريف گواهي مبداء به عنوان يک اصطلاح بين المللي چيست ؟

گواهي مبداء سند مخصوصي است ، مشخص مبداء کالا ، که در آن منبع موثق يا شخصي که اختيار صدور آن را دارد ، صريحاً ارتباط کالاي موضوع گواهي مبداء را به کشورهاي خاص تصديق مي کند

Nov 09, 2017

تعريف گمرك و وظايف آن چيست؟

به معني تجارت و مبادله كالا بوده كه Commerciu “ مشهور محققان و مورخان، مشتق از كلمه لاتين كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا و مال التجاره ) Cummerx خود اين كلمه مشتق از ريشه يوناني رواج يافته است. اين Gumruk كومروك) يا ) Kumruk مي باشد. گمرك در زبان تركي به شكل واژه واژه ها بعدها در دوران صفويه به واسطه همجواري ايران با تركيه در كشور ما نيز متداول شده است.

Nov 09, 2017