يكی ازدغدغه‌های دائمی فروشندگان و خصوصاً خريداران هنگام انجام معاملات بين المللی و خريد كالا، عدم اطمينان به طرف مقابل و ترديد در انجام تعهدات تقبل شده از طرف وی می‌باشد.

در اين راستا، يكی از ابزارهايی كه می‌تواند مورد توجه قرار گيرد و با استفاده از آن مسئوليت‌های فروشنده قبل از حمل كالا و دريافت پول مورد بررسی و كنترل قرار داده شود، بهره‌گيری از خدمات شركت‌های بازرسی می‌باشد كه با اعمال نظارت، كنترل كمی و كيفی كالای خريداری شده، موجب كاهش اختلافات آتی فيمابين خريدار و فروشنده می‌گردد. در واقع، برای جلوگيری و رفع مشكلات، از مدت‌ها قبل سعی گرديده است كه با استفاده از مكانيزم‌های خاص موجبات ايجاد اختلاف بين خريدار و فروشنده به حداقل ممكن كاهش يابد و در اين رابطه موضوع بازرسی كالا در مبدا و قبل از حمل، به عنوان يكی از ابزارهای مهم در جهت كاهش و يا رفع اختلاف بين متعاملين مطرح بوده است. با انجام خدمات بازرسی قبل از حمل، خريدار می‌تواند با پيش‌بينی‌های لازم و انتخاب يك شركت بازرسی كننده امين و معتمد، شرايطی را فراهم آورد كه اولاً مشکلی ايجاد نگردد، ثانياً‌ در صورت بروز مشكل مدارك و شواهد كافی دال بر چگونگی شرايط كالا قبل از حمل در اختيار داشته باشد. امروزه، شركت‌های بازرسی كالا يكي از اجزا مهم تجارت جهانی می‌باشند كه از وجود آنها براي كنترل كميت، كيفيت و بسته بندی كالا و جلوگيری از ورود و صدور كالای نامرغوب استفاده می‌گردد.

بازرسی عبارت است از انجام بازرسی، بازبينی، بررسی، آزمايش، نمونه‌برداری، اندازه‌گيری و عمليات مشابه و صدور گزارش‌ها و گواهينامه‌های مربوط به اين عمليات و همچنين ارائه خدمات مشاوره‌ای در رابطه با اين موضوعات می باشد.

چگونه باید برای بازرسی در خواست کرد؟
پيش از هر چيز، نام شرکت بازرسی بايد در اسناد خريد به عنوان شركت بازرسی شخص ثالث معرفی شود..سپس، بايد در خواست بازرسی خود را همراه با اسناد خريد به ما تحويل دهيد.
پس از تكميل و تحويل در خواست بازرسی و اسناد خريد، شماره فايل شرکت بازرسی و هزينه بازرسی بطور همزمان به شما اطلاع داده خواهد شد.
در صورت واقع شدن محل بازرسی در محدوده تحت پوشش بازرسی به نمايندگان / بازرسان مجاز به بازرسی رسيدگی خواهند كرد. اطلاعيه بازرسی، حاوی نام و شماره تماس به همراه محل و زمان بازرسی توسط ما ارسال خواهد شد.