درصورتیکه ضمن انجام مراحل ترخیص کالا در گمرک اختلافی بین گمرک و صاحب کالا از نظر تعرفه یا ارزش اظهاری با تعرفه و ارزش استنباطی گمرک پیش آید در مرحله اول گمرک این اجازه را به صاحب کالا می دهد که مشکل خود را جهت بررسی بیشتر در جلسه کمیته فنی گمرک با حضور معاونت گمرک و روئسای سرویسهای ارزیابی ، ارزش ، درب خروج مطرح نماید و در صورت بقای اختلاف صاحب کالا بایستی درخواست خود را به صورت کتبی جهت بررسی مجدد به گمرک مرجع (گمرک ایران ) ارائه دهد . مورد اختلاف سند در دایره مربوطه درگمرک ایران توسط کارشناس تعیین شده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه را به صاحب کالا اعلام میکنند و درصورت بقاء اختلاف در کمیسیون بدوی حل اختلاف موضوع مطرح و درصورت عدم نتیجه گیری این بار موضوع در کمیسیون تجدید نظر مطرح گشته و رأی صادره توسط کمیسیون تجدید نظر برای دو طرف (صاحب کالا و گمرک اجرایی ) لازم الاجرا می باشد .
این مجموعه آمادگی نمایندگی صاحبان کالا و پیگیری فنی حل و فصل اختلافات گمرکی را میپذیرد وآمادگی خود را جهت دفاع از حقوق صاحبان کالا در فرایند فوق اعلام میدارد.