ترخيص كالا عبارت است از : خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه (بند ث ماده 1 قانون امور گمرکی مصوبه سال 1390)

همانگونه که از تعریف قانونی فوق نیز برمی آید کالایی که توسط اشخاص یا شرکتهااز خارج از کشور خریداری میشوند قبل از وارد شدن به کشور باید در محلی بنام گمرک تشریفات ورود را طی نماید که به مجموعه این تشریفات عمل ترخیص کالا از گمرک میگویند

بعبارتی ترخیص کالا از 2 بخش :(1) اخذ مجوز ورود كالا به کشور  (2)اخذ و انجام تشريفات گمركي و خروج كالا از محوطه گمركی تشكيل ميشود

در زير به اختصار به اين 2 مرحله نگاهی گذرا ميندازيم: